Từ khóa:  
Phạm vi liên thông:  
Tìm thấy: 3975.

1. PHAN THỊ TRANG
    Bảo tồn di sản Văn hoá/ Phan Thị Trang: biên soạn; Trường THCS Đà Loan.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 7; Giáo dục công dân; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đà Loan (Lâm Đồng)

2. PHAN THỊ TRANG
    Bài 2 Tôn trọng sự đa dạng của các dân tộc/ Phan Thị Trang: biên soạn; Trường THCS Đà Loan.- 2024.- (Chân trời sáng tạo)
    Chủ đề: THCS; Lớp 8; Giáo dục công dân; Bài giảng;
    Nguồn cung cấp: Trường THCS Đà Loan (Lâm Đồng)

3. NGUYỄN THỊ TOAN, ...
    Vở bài tập Đạo đức 1 - Bộ KNTT/ Nguyễn Thị Toan, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Đạo đức; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

4. NGUYỄN THỊ TOAN, ...
    Đạo đức 1 - Bộ KNTT/ Nguyễn Thị Toan, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Đạo đức; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

5. LÊ ANH VINH, ...
    Vở bài tập Toán 1, tập 2 - Bộ KNTT/ Lê Anh Vinh, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

6. HÀ HUY KHOÁI, ...
    Toán 1, tập 2 - Bộ KNTT/ Hà Huy Khoái, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

7. LÊ ANH VINH, ...
    Vở bài tập Toán 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Lê Anh Vinh, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

8. HÀ HUY KHOÁI, ...
    Toán 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Hà Huy Khoái, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Toán; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

9. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 2 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

10. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Tiếng Việt 1, tập 2 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

11. BÙI MẠNH HÙNG, PHẠM KIM CHUNG
    Tập viết 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, Phạm Kim Chung: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

12. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Vở bài tập Tiếng Việt 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Bài tập;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

13. BÙI MẠNH HÙNG, ...
    Tiếng Việt 1, tập 1 - Bộ KNTT/ Bùi Mạnh Hùng, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Kết nối tri thức với cuộc sống)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Việt; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

14. NGUYỄN QUỐC HÙNG, ĐỖ THỊ KIM THANH
    Tiếng Anh 1 Explore Our World - Sách học sinh/ Nguyễn Quốc Hùng, Đỗ Thị Kim Thanh: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tiếng Anh; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

15. ĐẶNG NGỌC QUANG, NGUYỄN CÔNG TRƯỜNG
    Giáo dục thể chất 1 - Bộ CD/ Đặng Ngọc Quang, Nguyễn Công Trường: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Giáo dục thể chất; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

16. LÊ ANH TUẤN, ĐỖ THANH HIÊN
    Âm nhạc 1- Bộ CD/ Lê Anh Tuấn, Đỗ Thanh Hiên: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Âm nhạc; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

17. NGUYỄN DỤC QUANG, ...
    Hoạt động trải nghiệm 1 - Bộ CD/ Nguyễn Dục Quang, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Hoạt động trải nghiệm; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

18. LƯU THU THỦY, ...
    Đạo đức 1 - Bộ CD/ Lưu Thu Thủy, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Đạo đức; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

19. PHẠM VĂN TUYẾN, ...
    Mĩ thuật 1 - Bộ CD/ Phạm Văn Tuyến, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Mĩ Thuật; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

20. MAI SỸ TUẤN, ...
    Tự nhiên và Xã hội 1 - Bộ CD/ Mai Sỹ Tuấn, ...: biên soạn; Trường Tiểu học xã Pắc Ta.- 2020.- (Cánh Diều)
    Chủ đề: Tiểu học; Lớp 1; Tự nhiên; Xã hội; Sách Giáo khoa;
    Nguồn cung cấp: Trường Tiểu học xã Pắc Ta (Lai Châu)

Trang sau |